U sklopu naše firme, kao i kuća sa kojima sarađujemo raspoložemo stručnim kadrom koji će svojim mišljenjem utvrditi određenu konkretnost činjenica nakon čega se pokreće ili zatvara rasprava.

Vršimo procenu i analizu događaja koji su doveli do eventualne štete i u svakom nalazu veštaka prilažemo svu potrebnu dokumentaciju koju sudski veštak sačini na licu mesta.

Veštačenja iz ove oblasti obuhvataju:

  • Tehnički pregled i ocena stanja kao i izrada studija o mogućnostima adaptacije, rekonstrukcije i sanacije postojećih građevinskih objekata
  •  Procena vrednosti građevinskih objekata ( za potrebe prometa nekretnina, održavanje objekata, transformacije vlasništva )
  • Poslovi veštačenja u sudskim sporovima iz oblasti građevinarstva
  • Izrada dokumentacije u sklopu prethodnih radova (prethodna i konačna studija opravdanosti, generalni i idejni projekat )