Naša kompanija Vam nudi kompletne usluge konsaltinga na planu energetske efikasnosti svih vrsta objekata, kao i uslugu izrade energetskog pasoša. Procena stepena energetske efikasnosti jednog objekta je od velikog značaja za upravljača datog objekta. Detaljno obavljanje procene energetske efikasnosti pruža korisniku, odnosno vlasniku objekta, uvid u sve potrebne izmene koje objekat može zahtevati. Osim toga, daje mu jasnu sliku o finansijskoj isplativosti različitih rešenja za klimatizaciju i grejanje objekta.

Kao što je mnogim investitorima već poznato, eleborat energetske efikasnosti objekta je neophodan dokument za dobijanje građevinske dozvole. Međutim, energetski pasoš predstavlja daleko kompleksniji dokumet od samog elaborata, koji detaljnije analizira sve relevantne odlike jednog objekta. Procena energetske efikasnosti je podjednako bitna i za objekte čija je gradnja u planu, kao i za već izgrađene objekte koji su predmet kompletne rekonstrukcije.

 

Faktori koji utiču na energetsku efikasnost objekta

Na stepen energetske efikasnosti jednog objekta utiču brojni faktori, od lokacije i položaja do tipa upotrebljenog građeviskog materijala. Na primer, značajan uticaj na energetsku efikasnost ima položaj objekta u odnosu na susedne objekte. Naime, proračun energetske efikasnosti neće se vršiti na isti način za objekat koji je samostojeći na parceli i objekat koji je deo jasnog kontinuiteta objekata.

 

Osunčanost i položaj objekta (samostojeći objekti i objekti u kontinuitetu)

Takođe, značajan faktor predstavlja i osunčanost objekta. Na osunčanost objekta utiče položaj parcele, kao i eventualna povezanost datog objekta sa susednim konstrukcijama. Objekti koji su deo kontinuiteta objekata mogu da imaju manji stepen osunčanosti od samostojećih. Takođe, visina susednih objekata može značajno da snizi nivo osunčanosti jednog objekta. Iz pomenutih razloga, energetska efikasnost jednog objekta može u maloj meri da varira u odnosu na urbanistički razvoj datog područja. Pored toga, mikroklimatske odlike područja, odnosno klimatska zona, mogu jednim delom da utiču na stepen energetske efikasnosti objekta.

 

Ukupna zapremina vazduha

Jedan od ključnih faktora kada je reč o energetskoj efikasnosti jeste zapremina vazduha objekta, odnosno neto zapremina vazduha svih zasebnih jedinica u tom objektu. U skladu s tim, objekti većih površina, odnosno sa većom zapreminom vazduha, lakše postižu zadovoljavajući stepen energetske efikasnosti od manjih objekata. Često objekti malih površina zahtevaju dodatni trud i ulaganja upravljača kako bi postali u potpunosti energetski efikasni. Takođe, pored ukupne površine, na energetsku efikasnost značajno utiče i spratnost objekta.

 

Vrsta stolarije

Još jedan faktor koji je za ovo pitanje od ogromnog značaja je tip stolarije na objektu. Kvalitet stolarije može u velikoj meri da podigne nivo energetske efikasnosti. Upravo iz tog razloga se   obavezno savetuje zamena stolarije kada su stariji objekti u pitanju, jer se na taj način podiže efikasnost grejnog sistema, ali i racionalizuju troškovi grejanja.

 

Termoizolacija

Pored tipa i kvaliteta stolarje, važan činilac predstavlja i debljina termoizolacije na fasadi objekta. Renoviranjem fasade starog objekta može se u velikoj meri poboljšati nivo energetske efikasnosti. Naravno, pri renoviranju objekta, odgovarajuću debljinu termoizolacije proračunavaju isključivo stručna lica kako bi se izbegle ponovne greške.

 

Ukupna površina otvora na objektu

Ukupne površine svih otvora su, takođe, važan faktor koji utiče na energetsku efikasnost objekta. Na taj način, objekti na kojima je iz estetskih razloga planirana ili izvedena veća površina otvora u staklu mogu da pripadaju nižem razredu energetske efikasnosti. Međutim, za sve situacije postoji adekvatno rešenje, te je sasvim moguće imati objekat sa velikom površinom različitih otvora koji ostvaruje visok stepen energetske efikasnosti.

 

Tip i trajanje grejanja

Naravno, na energetsku efikasnost objekta veliki uticaj može imati tip postojećeg sistema grejanja. Međutim, pored toga, samo trajanje grejanja određuje nivo energetske efikasnosti. Ovaj faktor je od posebnog značaja za poslovne objekte koji se ne greju tokom vikenda, turističke centre koji ne greju sve jedinice van sezone, ili vikendice koje se ne koriste tokom cele godine. Iz pomenutih razloga, namena celokupnog objekta i zasebnih jedinica je važan faktor u proračunavanju stepena energetske efikasnosti.

 

Značaj energetske efikasnosti

Energetski efikasni objekti smanjuju troškove grejanja i klimatizovanja prostora, a povećavaju nivo komfora korisnika objekta. Upravo zbog toga u savremenom građevinarstvu se obraća posebna pažnja na ovu oblast. Stručni tim Pin Centra je spreman da odgovori na sva Vaša pitanja i zahteve kako bi Vam pomogao da Vaš objekat bude u skladu sa najvišim međunarodnim standardima kada je u pitanju energetska efikasnost.