Standardi sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) prema SRPS ISO 9001, koji je uveden krajem 2016 godine, je upravljački sistem kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekata u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom. Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (EMS) prema SRPS ISO 14001 je upravljački alat koji omogućava organizaciji da identifikuje i kontroliše uticaj svojih aktivnosti, proizvoda i usluga na životnu sredinu, poboljša odnos prema životnoj sredini, implementira sistematski pristup kojim će postizati ciljeve koji se odnose na zaštitu životne sredine i obezbedi dokaz da je postigla postavljene ciljeve.

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu prema OHSAS 18001 je namenjen organizacijama koje su svesne značaja bezbednosti zdravlja svojih zaposlenih i stalno nastoje da unaprede i održavaju nivo fizičke, mentalne i društvene bezbednosti radnika svih zanimanja kao i sprečavanje njihovih povređivanja. Implementacijom ovog standarda, preduzeće je steklo poverenje zainteresovanih strana uveravajući ih da je rukovodstvo opredeljeno da ispunjava zahteve iz politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim merama, da je moguće pružiti dokaze o tome da se OHSAS odnosi na celu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika, i da koncepcija OHSAS-a uključuje proces stalnog poboljšavanja. Implementacija i sertifikacija OHSAS 18001 sistema štiti firmu od neželjenih troškova, omogućava povoljnije ugovore sa osiguravajućim društvima, poboljšava odnose sa državnim organima, povećava produktivnost radnika smanjenjem povreda na radu, a samim tim i dužinu bolovanja.

Sistem menadžmenta energijom SRPS EN ISO 50001:2012 je poslednji u nizu standarda koje je uvela naša kompanija, a koji specificira zahteve za uspostavljanje, primenu, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta energijom, a čija je svrha da omogući organizaciji da sledi sistemski pristup u postizanju stalnog poboljšavanja energetske performanse, uključujući energetsku efikasnost, korišćenje i potrošnju energije.