Ukoliko Vam je potrebna izrada kompletnog projekta vodovoda i kanalizacije za stambeni ili poslovni objekat, kompanija Pin Centar Vam stoji na raspolaganju. Naš tim nudi klijentima kompletan paket usluga od izrade plana, izvođenja priključka na postojeću javnu kanalizacionu mrežu i vodovodnu liniju, sprovođenja kompletne vodovodne i kanalizacione instalacije u objektu, do usluga održavanja izrađene infrastrukure.

Pri izgradnji objekata različitih namena investitorima je uvek cilj da novoizgrađena struktura zadovolji sve potrebe korisnika i da svojim kvalitetom garantuje postojanost i minimalna dodatna ulaganja. S tim u vezi, naša kompanija posvećuje posebnu pažnju kvalitetnoj izradi vodovodne i kanalizacione strukture koje su jedan od najznačajnijih faktora nesmetanog funkcionisanja objekta. Stručni tim koji izrađuje projekat za pomenuti tip radova mora da uzme u obzir brojne faktore koji utiču na njegovu uspešnu realizaciju.

 

Analiziranje postojećeg stanja

Pre nego što se pristupi izradi projekta i projektne dokumentacije, često je neophodan izlazak na teren i konstantovanje trenutnog stanja. Različite lokacije budućih i postojećih gradilišta nose sa sobom različite izazove. Sve karakteristike terena se moraju uzeti u obzir pri planiranju budućeg projekta.

U slučaju da je na terenu već prisutna vodovodna ili kanalizaciona struktura u određenoj meri, mora se prvo pristupiti procesu evaluacije te strukture. Nakon toga, eksperti na ovom polju donose odluke o najefikasnijim metodama prilagođavanja postojećem stanju. Naravno, u ovakvim slučajevima, često su potrebne dodatne rekonstrukcije kako bi se zatečena struktura dovela do svog punog potencijala.

Takođe, veliki uticaj na planiranje budućih radova ima i položaj i udaljenost javne vodovodne linije i kanalizacione mreže. Kada je o ovom aspektu reč, bez obzira na postojeće okolnosti, naši projektanti će uložiti sav potreban napor kako bi se Vaše želje uskladile sa datim mogućnostima.

Na kraju, na konačno rešenje koje vam naš tim ponudi, uticaj imaju i klimatski uslovi datog područja. Naime, prosečna godišnja količina padavina za jedno područje utiče na izbor promera i tipa cevi za atmosfersku kanalizaciju. Takođe, objekti na podnebljima za koja mogu da budu tipične izrazito niske temperature tokom zimskih meseci, iziskuju posebnu pažnju pri zaštiti cevi od oštećenja i pucanja.

 

Analiziranje potreba objekta

Nakon što naš stručni tim konstatuje sve relevantne lokacijske odlike, prelazi se na analizu tipa i potreba objekta. Promer cevi koje se biraju za određeni objekat umnogome diktira predviđeni kapacitet tog objekta. Dakle, postoji velika razlika pri odabiru materijala za velike poslovne i turističke komplekse i manje stambene objekte.

Iz pomenutih razloga, veoma je važno da se našim projektantima unapred preciziraju sve eventualne i buduće namene za dati objekat. Od iscrpne i kvalitetne komunikacije sa klijentom zavisi i koliki će raspon izmena namene dati objekat da trpi u budućnosti.

Takođe, turistički i stambeni objekti u kojima se planiraju posebni sadržaji poput zatvorenih i otvorenih bazena, sportskih sala ili teretana zahtevaju posebnu pažnju pri projektovanju vodovodne i kanalizacione infrastrukture. Ukoliko Vaši planovi uključuju pomenuti tip sadržaja, naš tim će Vam pomoći da u kratom vremenskom roku uživate u svojoj viziji realizovanoj na terenu.

 

Usklađivanje sa postojećom infrastrukturom

Pri izradi projekta naš tim može upoznati investitora sa važećim propisima koji regulišu priključivanje na javnu kanalizacionu mrežu i vodovodnu liniju. Naime, pre početka izvođena radova, pred samim investitorom i izvođačima stoji proces sticanja brojnih dozvola za priključke od nadležnih organa. Takođe, dozvole su potrebne i od upravljača objekata sa kojima će dotični objekat ostvarivati kontakt.

Objekat u izgradnji može da formira ili paralelni ili ukrštajući kontakt sa susednim infrastrukturnim objektima. Na taj način, u odnosu na postojeću situaciju naši projektanti tragaju za idealnim rešenjem. Takođe, stručnjaci na polju projektovanja, pored priključka na postojeću fekalnu kanalizacionu mrežu, sagledavaju i tip priključka na atmosfersku kanalizacionu mrežu.

Naravno, kvalitet projekta i izrade vodovodne i kanalizacione strukture mora da zadovolji standarde propisane zakonom i pravilnostima nadležnih državnih organa. 

 

Važnost izrade kvalitetnog projekta za vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu

Pored podrazumevanih standarda koje regulišu nadležni organi, naša kompanija pri projektovanju vodovodne i kanalizacione strukture teži da zadovolji prvenstveno svoje visoke standarde, kao i sve dodatne željene standarde samog investitora. Kvalitetan projekat smanjuje vreme i troškove kako izvođenja radova tako i kasnijeg održavanja infrastrukture jednog objekta.

Jednom dobro isplanirano rešenje za vodu i kanalizaciju može značajno da smanji, ali i eliminiše buduće izdatke. Pored toga, kvalitetan projekat u ovoj sferi građevinskih delatnosti je garant udobnosti pri budućem korišćenju različitih sadržaja pojedinačnog objekta ili čitavog kompleksa.